اطلاعات نمایندگی های پخش محصولات جی بام

 • کویت

  👈جناب آقای بنی شریف

  📞شماره تماس: 98586447-965+

  نام شرکت: profito

  instagram.com/profito.kw

 • تهران

  👈جناب آقای جواد پروانه
  📞شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۰۵۰۰۸ – ۰۹۱۲۰۳۰۵۰۰۹

 • شیراز

  👈جناب آقای مینای

 • اصفهان

  👈 جناب آقای قادری

 • بروجن - شهرضا - مبارکه - مجلسی

  👈جناب آقای سیفی پور

 • اهواز

  👈جناب آقای باکو

 • ایلام

  👈جناب آقای محمدعلی پور

 • ماهشهر

  👈جناب آقای خانی

 • گچساران

  👈جناب آقای خادمی

 • آبادان

  👈جناب آقای صالحی

 • نجف آباد

  👈جناب آقای مهرابی

 • گرمسار

  👈جناب آقای گیلوری

 • کویت

  👈جناب آقای بنی شریف

  📞شماره تماس: 98586447-965+

  نام شرکت: profito

  instagram.com/profito.kw

 • تهران

  👈جناب آقای جواد پروانه
  📞شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۰۵۰۰۸ – ۰۹۱۲۰۳۰۵۰۰۹

 • شیراز

  👈جناب آقای مینای
  📞شماره تماس: ۰۹۱۷۳۲۳۰۱۶۵

 • اصفهان

  👈 جناب آقای قادری
  📞شماره تماس: ۰۹۱۳۳۸۹۲۹۳۰

 • بروجن - شهرضا - مبارکه - مجلسی

  👈جناب آقای سیفی پور

  📞شماره تماس: ۰۹۹۰۷۵۸۰۵۹۲

 • اهواز

  👈جناب آقای باکو

  📞شماره تماس: ۰۹۱۲۶۱۴۳۰۴۰

 • ایلام

  👈جناب آقای محمدعلی پور

  📞شماره تماس: ۰۹۱۸۳۴۴۷۱۴۷

 • ماهشهر

  👈جناب آقای خانی

  📞شماره تماس: ۰۹۳۶۲۷۸۶۲۶۵

 • گچساران

  👈جناب آقای خادمی

  📞شماره تماس:

 • آبادان

  👈جناب آقای صالحی

  📞شماره تماس: ۰۹۳۶۱۲۹۹۵۸۲

 • نجف آباد

  👈جناب آقای مهرابی

  📞شماره تماس: ۰۹۹۱۰۶۱۰۸۲۴

 • گرمسار

  👈جناب آقای گیلوری

  📞شماره تماس: ۰۹۳۹۳۳۲۷۶۱۶